לטייסים המאחרים בחידוש זכויות רשיון הטיס

ההודעה מיועדת לאלה המאחרים בחידוש זכויות רשיון הטיס שלהם.
בהתאם לתקנה 19 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), תשמ"א-1981, טייס בעל רישיון טיס אשר איננו עומד באחד או יותר מדרישות שמירת הרישיון כאמור בתקנות 105 (לטייס פרטי), 125 (לטייס מסחרי) או 133 (לטייס תובלה בנתיבי אוויר) לתקנות אלו, יכול להשלים את העמידה בדרישות כל עוד לא חלפו 12 חודשים מהיום האחרון בהם לא מילא אחר הדרישות לשמירת הרישיון.

למען הסר ספק, בתקופת 12 החודשים הנוספים שנקבעו בתקנה 19 שלעיל ועד להשלמת הדרישות לשמירת הרישיון כאמור, הטייס איננו רשאי להשתמש בזכויות רישיונו.

לתקנה 19

 

עיצוב ובניית אתר: לאה כהן